Burton Gap Session Movie

The movie of Burton Gap Session, a filming session by 18 invited riders held at Okutadami Maruyama Ski Resort in early April, has been completed.

Participating riders Takahiro Ishida, Taku Hiraoka, Tatsumasa Takahashi, Tomo Wakita, Yutaro Miyazawa, Miyabi Onitsuka, Yuka Fujimori, Reira Iwabuchi, Yosuke Akiyama, Atsushi Ishikawa, Osamu Katou, Yuki Kadono, Hitoshi Shimatani, Takumi Hirata, Rui Masuda Teru, Takahiro Matsunaga, Toshiki Yamane, Asato Yoshida

Takahiro Ishida, Taku Hiraoka, Ryusei Takahshi, Tomoki Wakita, Yutaro Miyazawa, Miyabi Onitsuka, Yuka Fujimori, Reira Iwabuchi, Yosuke Akiyama, Atsushi Ishikawa, Harunobu Kato, Yuki Kadono, Jin Shimaya, Takumi Hirata, Ruiki Masuda, Takahiro Matsunaga, Toshiki , Asato Yoshida